Foorum 360°andmekaitsealane teavitus

 

Registreerimissoovi kinnitamisel nõustun oma isikuandmete töötlemisega üritusele registreerimise ja osalejate nimekirja haldamise eesmärgil Võrguvara OÜ ja Max 123 AS poolt. Teil on õigus nõusolek tagasi võtta saates kirja aadressile info@foorum360.ee.

 

Täiendavat informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta:
Juhime tähelepanu, et sündmusel toimub ka pildistamine. Pilte võidakse avalikustada Võrguvara OÜ ja Max 123 AS poolt hallatavatel sotsiaalmeedia lehtedel ja veebilehel ning teha kättesaadavaks sündmusel osalejatele ja koostööpartneritele. Täiendavat informatsiooni saad info@foorum360.ee.

 

1. ÜLDINE

1.1 Käesolev teavitus („Teavitus“) isikuandmete töötlemise kohta kohaldub Võrguvara OÜ ja Max 123 AS poolt korraldatud üritustele kutsutute, registreerinute ja viibijate („Teie“ või „Te“) suhtes.

1.2 Teavituse ning siin toodud isikuandmete töötlemise kontekstis on Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks Võrguvara OÜ ( reg. kood 12446244) Türi 10c, 11313 Tallinn, Estonia, e-post: info@foorum360.ee („Vastutav Töötleja“). Vastutav Töötleja määrab kindlaks Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ehk omab sisulist kontrolli Teie isikuandmete töötlemise üle.

1.3 Teil on alati õigus pöörduda seoses Teie Isikuandmete töötlemisega Vastutava Töötleja poole, kontakteerudes info@foorum360.ee.

1.4 Ürituse pildistamisest teavitatakse Teid ürituse veebilehel. Teil on alati õigus paluda fotograafil vältida Teie jäädvustamist.

 

2. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KATEGOORIAD JA ALLIKAD

2.1 Isikuandmed on mistahes teave, mis võimaldab Teie kui eraisiku isiksuse ja/või asukoha otseselt või kaudselt tuvastada („Isikuandmed“).

2.2 Vastutav Töötleja töötleb järgmisi Isikuandmete kategooriaid:

2.2.1 Baasandmed: ees- ja perekonnanimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress („Baasandmed“). Isikuandmete allikas: Teie avaldatud andmed Vastutava Töötlejale mistahes ametialase suhtluse raames.

2.2.2 Ürituse jäädvustused: Teid kujutavad pildid („Kujutisandmed“). Isikuandmete allikas: Vastutava Töötleja tellimusel loodud materjalid.

2.2.3 Üritusele registreerimisega seonduvad andmed: Baasandmed, äriühing (kui olete juriidilise isiku esindaja), email, telefoninumber, enda (ja kaaslase) üritusel osalemise kinnitus, registreeringust loobumine, tagasiside ankeeti sisestatud andmed, jne („Registreerimisandmed“). Isikuandmete allikas: Teie poolt registreerimisankeedis või e-posti vahendusel avaldatud Isikuandmed.

2.3 Ülaltoodud Isikuandmete loetelu pole ammendav ja Vastutav Töötleja ei pruugi alati ülaltoodud Isikuandmeid töödelda. Kui Te ei esita üritusele registreerimiseks palutud Isikuandmeid, siis Teie registreering ei pruugi salvestuda.

 

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA EESMÄRGID

3.1 Vastutava Töötleja õiguslik alus Teie Isikuandmete töötlemiseks sõltub töötlemistoimingu eesmärgist ja kontekstist. Vastutav Töötleja töötleb Isikuandmeid järgmisel kolmel õiguslikul alusel: Vastutava Töötleja õigustatud huvi, Teie nõusolek ja seadusest tuleneva kohustuse täitmine.

3.2 Alltoodud vormis on näitlik loetelu Teie Isikuandmete töötlemise eesmärkidest ning nende saavutamiseks töödeldavad andmekategooriad ja töötlemise õiguslikud alused:

Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslik alus Isikuandmete kategooriad
Ürituse jäädvustamine Teie nõusolek, mis väljendub Teie aktiivses tegevuses fotograafilt enda jäädvustamise küsimises. Vastutava Töötleja õigustatud huvi, mis seisneb Vastutava Töötleja huvis jäädvustada ja osalenutega jagada ühist mälestust üritusest, luua turundusmaterjal  ja organisatsioonimälu

 

Kujutisandmed

 

Ürituse piltide avaldamine Vastutava Töötleja hallataval veebilehel või sotsiaalmeedialehtedel Vastutava Töötleja õigustatud huvi teha Vastutava Töötleja korraldatavad üritused üldsusele nähtavaks, et edendada äritegevust ning selle jätkusuutlikkust aktiivse turundustegevuse kaudu Kujutisandmed
Ürituse piltide kättesaadavaks tegemine üritusel osalejana registreerunutele Kolmandate isikute (st Teie ja teiste üritusel osalenute) õigustatud huvi tutvuda ürituse jäädvustustega

 

Ürituse piltide edastamine koostööpartneritele. Vastutava Töötleja õigustatud huvi tagada ürituse toimumine koostööpartneri osalusel ja pakkuda Teile meeldivat ürituselamust
Ürituse kulude raamatupidamislik haldus Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Registreerimisandmed. Kujutisandmed

 

Kutsete edastamine üritustele Vastutava Töötleja õigustatud huvi hoida, säilitada ja väärtustada pooltevahelist suhtlust ning teavitada Teid huvipakkuvatest üritustest Baasandmed

 

Üritusele registreerimine ja osalejate listi haldamine Nõusolek, mis seisneb aktiivses ürituse registreerimisankeedi esitamises või registreerimiskutsele vastamises Registreerimisandmed
Üritusel osalenutelt tagasiside kogumine Vastutava Töötleja õigustatud huvi koguda ürituse tagasisidet ürituste korralduse parendamiseks Registreerimisandmed
Pakkumiste edastamine Nõusolek, mis seisneb Teie tahteväljenduses täidetud tagasisideankeedis Baasandmed

 

Loosimiste korraldamine Vastutava Töötleja õigustatud huvi loosida üritusel osalejate seas välja tooteid või teenuseid kliendisuhtluse väärtustamise eesmärgil Baasandmed

 

 

3.3 Vastutav Töötleja võib Teie Isikuandmeid töödelda Teate punktis 3.2. tabelis viidatust muul eesmärgil. Sellisel juhul Vastutav Töötleja teavitab Teid uuest töötlemiseesmärgist ja esitab muu asjakohase teabe.

 

4. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

4.1 Vastutav Töötleja säilitab Teie Isikuandmeid seni kuni on mõistlikult vajalik Teavituse punktis 3.2 esitatud eesmärkide saavutamiseks, kui pole teisiti sätestatud kohalduvates õigusaktides või alljärgnevalt:

4.1.1 Registreerimisandmeid säilitatakse kuni 7 aastat alates vastavate Isikuandmete kogumise majandusaastale järgnevast aastast.

4.1.2 Kujutisandmeid säilitatakse kuni 10 aastat alates vastavate Isikuandmete kogumisele järgnevast aastast.

4.1.3 Kui Te võtate tagasi registreerimiseks või pildistamiseks antud nõusoleku kontakteerudes Teavituse 1. jaotises viidatud andmetel, kustutatakse vastavad Isikuandmed viivitamata 24 tunni jooksul.

4.2 Pärast Teavituse punktis 4.1. viidatud säilitusperioodi, kustutab Vastutav Töötleja vastavad Isikuandmed, välja arvatud juhul, kui Vastutav Töötleja peab Isikuandmeid säilitama seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või õigusvaidluste lahendamiseks.

 

5. TEIE ANDMEKAITSE ÕIGUSED

5.1 Teil on järgmised õigused seoses Vastutava Töötleja poolse Isikuandmete töötlemisega:

5.1.1 tutvuda Isikuandmetega, mida Vastutav Töötleja töötleb Teie kohta;

5.1.2 taotleda Teid puudutavate Isikuandmete parandamist, ajakohastamist või kustutamist;

5.1.3 taotleda Isikuandmete töötlemise piiramist juhul Te soovite: (i) vaidlustada Isikuandmete õigsust; (ii) fikseerida ebaseaduslikku andmetöötlust; (iii) saada või vältida Isikuandmete kustutamist ehk Teil on Isikuandmeid vaja õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) esitada vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ja Te soovite otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piiramist;

5.1.4 esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub Vastutava Töötleja õigustatud huvi alusel või turunduslikul eesmärgil;

5.1.5 rakendada Isikuandmete ülekandmise õigust Isikuandmete suhtes, mida Te olete Vastutavale Töötlejale ise esitanud ning mille töötlemise õiguslikuks aluseks Vastutava Töötleja poolt on Teie nõusolek. Vastutaval Töötlejal on õigus kasutada meetmeid Teie isiku tuvastamiseks ja nõuda Teilt rekvisiite, kuhu ja kellele Isikuandmed edastada;

5.1.6 esitada Isikuandmete töötlemisega seotud kaebuseid Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui leiate, et Teie Isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega;

5.1.7 võtta tagasi nõusolekud Isikuandmete töötlemistoimingute suhtes, millele olete nõusoleku andnud.

5.2 Vastutav Töötleja kinnitab, et Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kohaldatavate ELi ja kohalike õigusaktidega ning järelevalveasutuste juhistega. Vastutav Töötleja kohaldab kõiki põhjendatud tehnilisi ja korralduslikke ohutusmeetmeid, et kaitsta kogutud Isikuandmeid kaotsimineku, ebaseadusliku kasutamise ja muutmise eest.

 

6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VASTUVÕTJAD

6.1 Teie Isikuandmeid töötlevad Vastutava Töötleja vastava volitusega töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ja vajadus Isikuandmeid töödelda.

6.2 Vastutav Töötleja võib edastada Teie Isikuandmeid üksnes järgmistesse Isikuandmete vastuvõtjate kategooriatesse kuuluvatele osapooltele:

 

Isikuandmete vastuvõtjate kategooria Isikuandmete avaldamise põhjus
Avaliku sektori asutused ja õiguskaitseorganid Vastutav Töötleja avaldab Teie Isikuandmeid seadusest tuleneval juhul ja alusel avaliku sektori asutustele ja õiguskaitseorganitele, et täita seadusest tulenevat kohustust, täita kohtu poolt ettenähtud nõuet või muudel juhtudel, et ennetada ja ära hoida seadusvastaseid tegusid
Administratiivsete teenuste osutajad (allutatud konfidentsiaalsuskohustusele tulenevalt õigusaktidest) Vastutava Töötleja äritegevuse toimimine, näiteks audiitorid jne
Sotsiaalmeedia-teenuste pakkujad Vastutav Töötleja kasutab piltide avaldamiseks ka erinevaid sotsiaalmeediakanaleid, eesmärgiga teha Vastutava Töötleja korraldatavad sündmused üldsusele nähtavaks, et edendada äritegevust ning selle jätkusuutlikkust aktiivse turundustegevuse kaudu. Vastavad teenusepakkujad võivad Teie isikuandmeid töödelda ka kolmandatakse eesmärkideks, milleks nad peavad Teid eraldiseisvalt teavitama. Juhul, kui Te soovite oma kujutiste eemaldamist vastavates sotsiaalmeediakanalitest, siis teeb Vastutav Töötleja selleks kõik võimaliku.
Koostööpartnerid Koostöölepingu täitmine

 

 

6.3 Juhul, kui ürituse jäädvustused avalikustatakse Vastutava Töötleja hallatavatel sotsiaalmeedia lehtedel, võivad Teie Kujutisandmeid töödelda ka kolmandad osapooled (nt Facebook Inc.). Vastutaval Töötlejal ei ole taolise töötlemise üle kontrolli, seega palun tutvu vastava teenuspakkuja privaatsusteavitusega.

6.4 Mõningad Vastutava Töötleja poolt kaasatud Isikuandmete vastuvõtjad ja volitatud töötlejad võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, seega neile Isikuandmete avaldamisel võib Vastutav Töötleja edastada Teie Isikuandmeid nimetatud territooriumist väljapoole. Sellisel juhul tagab Vastutav Töötleja, et on tarvitusele võtnud piisavad meetmed Teie Isikuandmete kaitsmiseks. Teil on õigus tutvuda võetud meetmetega, võttes Vastutava Töötlejaga ühendust Teavituse 1. jaotises toodud kontaktandmetel.

 

7. TEAVITUSE MUUTMINE

7.1 Vastutav Töötleja võib Teavituse tingimusi muuta omal äranägemisel, teavitades muudatustest, Teiega kontakteerudes või Võrguvara OÜ ja Max 123 AS veebilehel.